Thông Báo Tạm Khóa Quỹ Hỗ Trợ Kalama
Quỹ Xây Dựng Thiền Đường Thông Báo
Ghi Chú
Hình Ảnh
facebook
toaikhanh.live
toaikhanh.com
Instagram
Twitter
Liên Lạc

English

Thông Báo Tạm Khóa Quỹ Hỗ Trợ Kalama

Với những chướng duyên nhất định, công trình thiền đường Kālāma tạm thời không nhận mọi đóng góp cúng dường trong và ngoài Việt Nam.

Nghĩa là từ lúc ra thông báo này, ngày 17 tháng 7 năm 2019, không có bất cứ ai trong hay ngoài nước là đại diện kêu gọi hay tiếp nhận các hỗ trợ tài chánh cho Kālāma nữa.

Kālāma không chịu trách nhiệm với các trường hợp mạo danh, mạo nhận hoặc người không được giao phó chính thức.

Mọi thắc mắc liên quan đến công trình thiền đường Kālāma xin liên lạc về các email sau:

Kalamahermitage@gmail.com

Vietheravada.association@gmail.com

Toaikhanh77@gmail.com

Xin cảm ơn tất cả.

Kālāma Hermitage

Tâm Thư
Thư Gửi Quý Vị Hữu Tâm
Kalama – Nơi Nhìn Lại
Thông Báo Về Khu Đất
Thông Báo Của Sư Toại Khanh
Đạo Kỳ Kalama
Lá Thư Chung
Bước Đầu Trên Đất Thiền
Thông Báo Tạm Khóa Quỹ Hỗ Trợ Kalama
Bước Đầu Xây Dựng Kalama
Định Hướng Tu Học Ở Kālāma
Về Công Trình Đại Phật Ở Kālāma
Đi Myanmar Nên Biết
Vài Câu Trả Lời
English

kalamahermitage.com