Bước Đầu Trên Đất Thiền
Quỹ Xây Dựng Thiền Đường Thông Báo
Ghi Chú
Hình Ảnh
facebook
toaikhanh.live
toaikhanh.com
Instagram
Twitter
Liên Lạc

English

Bước Đầu Trên Đất Thiền

Trong buổi ký giấy trịnh trọng ngày 8 tháng 7 năm 2019, các vị chư tăng Miến đã chấp thuận bàn giao khu đất cho tăng chúng Việt Nam.

Sáng ngày 10 tháng 7 các vị sư tăng làm lể hồi hướng chư thiên cho khu đất Kalama tại Pyin Oo Lwin Myanmar.

Sau đó các phật tử trong đoàn thiện nguyện, từ Việt Nam, Mỹ, Úc, Châu Âu đã khởi công trồng cây cho khuôn viên thiển viện.

Xem thêm hình ảnh

Tâm Thư
Thư Gửi Quý Vị Hữu Tâm
Kalama – Nơi Nhìn Lại
Thông Báo Về Khu Đất
Thông Báo Của Sư Toại Khanh
Đạo Kỳ Kalama
Lá Thư Chung
Bước Đầu Trên Đất Thiền
Thông Báo Tạm Khóa Quỹ Hỗ Trợ Kalama
Bước Đầu Xây Dựng Kalama
Định Hướng Tu Học Ở Kālāma
Về Công Trình Đại Phật Ở Kālāma
Đi Myanmar Nên Biết
Vài Câu Trả Lời
English

kalamahermitage.com