First Steps on Kalama
Quỹ Xây Dựng Thiền Đường Thông Báo
Ghi Chú
Hình Ảnh
facebook
toaikhanh.live
toaikhanh.com
Instagram
Twitter
Liên Lạc

English

First Steps on Kalama

On the 8th of July 2019 Myanmar monks have officially agreed to tranfer ownership of the land in Pyin Oo Lwin to the Vietnamese monks for the purpose of building Kalama Hemritage.

On 10th of July, the monks collectively prayed to all Buddhas and saints and announced the commencement of Kalama developement.

After the procedures, the Vietnamese Buddhist volunteers from USA, Australia, Europe and Vietnam planted many trees - a first step in the right direction for Kalama.

More photos

Tâm Thư
Thư Gửi Quý Vị Hữu Tâm
Kalama – Nơi Nhìn Lại
Thông Báo Về Khu Đất
Thông Báo Của Sư Toại Khanh
Đạo Kỳ Kalama
Lá Thư Chung
Bước Đầu Trên Đất Thiền
Thông Báo Tạm Khóa Quỹ Hỗ Trợ Kalama
Bước Đầu Xây Dựng Kalama
Định Hướng Tu Học Ở Kālāma
Về Công Trình Đại Phật Ở Kālāma
Xây dựng thiền cốc - 11/2019
Thông báo 2019.11.28
Thông báo 2019.12.08
Đi Myanmar Nên Biết
Vài Câu Trả Lời
English

kalamahermitage.com