Kalamatawya Center - Pyin Oo Lwin Myanmar

Thông Báo Hình ẢnhFacebookYoutubeTwitter
Ghi Chú Liên LạcInstagramToại KhanhEnglish

Tiến Trình Qua Hình Ảnh
I. Tìm kiếm khu dất trên Myanmar
II. Mua đất
III. Xây Dựng Bước Đầu
IV. Khởi công Xây Dựng KalamaTawya - Phần 1
V. Khởi công Xây Dựng KalamaTawya - Phần 2kalamatawyacenter.com