Quỹ Xây Dựng Thiền Đường
Quỹ Xây Dựng Thiền Đường Thông Báo
Ghi Chú
Hình Ảnh
facebook
toaikhanh.live
toaikhanh.com
Instagram
Twitter
Liên Lạc

English

Thông Báo

Với những chướng duyên nhất định, công trình thiền đường Kālāma tạm thời không nhận mọi đóng góp cúng dường trong và ngoài Việt Nam. Nghĩa là từ lúc ra thông báo này, ngày 17 tháng 7 năm 2019, không có bất cứ ai trong hay ngoài nước là đại diện kêu gọi hay tiếp nhận các hỗ trợ tài chánh cho Kālāma nữa.

Kālāma không chịu trách nhiệm với các trường hợp mạo danh, mạo nhận hoặc người không được giao phó chính thức.

Mọi thắc mắc liên quan đến công trình thiền đường Kālāma xin liên lạc về email contact@kalamahermitage.com

Xin cảm ơn tất cả.

Kālāma Hermitagekalamahermitage.com